Pennaeth Cynorthwyol : Rhian Davies

Cylchlythyron diweddaraf

 

Cyngor Eco / Eco Council

Pennaeth: Gary Anderson

YSGOL GYFEILLGAR A HAPUS SYDD YN HYBU ADDYSG I BAWB

NADOLIG Y MEITHRIN

Ar ran y disgyblion, y staff a’r llywodraethwyr hoffwn eich croesawu i'n gwefan.
Ysgol bentref, groesawgar yw yr ysgol, lle mae pob disgybl yn cael ei cynnwys ym mhob gweithgaredd. Prif nod yr ysgol hapus hon yw sicrhau bod pob unigolyn yn cyrraedd eu gwir potensial. Gweithia'r llywodraethwyr a’r staff yn ddyfal i ddarparu addysg o’r radd flaenaf o fewn awyrgylch ddysgu hapus, ysgogol a diogel.
Rydym yn hybu’r plant i fod yn unigolion annibynnol ac hyderus ac yn eu hannog i gymryd cyfrifoldeb dros eu haddysg eu hunain. Credwn yn gryf fod plant ar eu gorau pan y mae staff a rhieni’n cydweithio’n glos ac felly gwerthfawrogwn gyfraniad y rhieni wrth ddatblygu addysgu ein plant. Rydym yn hyrwyddo’r ymddygiad orau phosib fel y gall bob disgybl gyflawni ei lawn botensial.

 "O'r fesen derwen a dyf"

Website Hits: 138652

Os oes gennych bryder am ddatblygiad eich plentyn, cysylltwch â Mr. A ar unwaith.

Cyngor Masnach Deg / Fairtrade Council

Pennaeth Cynorthwyol: Louise Parry

 

Latest Dyddiadau pwysig / Important dates Events

Gorymdaith Gŵyl Dewi / St David's Day March01Mar2018

12:00 am - 1:00 am

Cerdded o'r ysgol o amgylch y pentref. Ymlaen i Fethesda am wasanaeth a seremoni cadeirio'r bardd. From school, around the village and on to Bethesda for a service and the chairing of the bard ceremony.

Blwyddyn 4 yn nofio / Year 4 swimming02Mar2018

1:30 pm - 3:15 pm @ Penrheol

Bydd y sesiynau yn cynnwys bws yn costio £3.00 yr ymweliad. Each session will cost £3.00 including transport.

Eisteddfod Gylch yr Urdd (Llanelli)03Mar2018

9:00 am - 3:00 pm @ Ysgol Strade

Diwrnod Gwisg Eich Hunan / Non uniform day.08Mar2018

9:00 am - 10:00 am

Diwrnod gwisg eich hunan. Lliw glas, gwyrdd neu du i godi arian i Masnach Deg. Non uniform day. Children to dress in blue, green or black to raise awareness of Fairtrade.

Blwyddyn 4 yn nofio / Year 4 swimming09Mar2018

1:30 pm - 3:15 pm @ Penrheol

Bydd y sesiynau yn cynnwys bws yn costio £3.00 yr ymweliad. Each session will cost £3.00 including transport.

Blwyddyn 4 yn nofio / Year 4 swimming16Mar2018

1:30 pm - 3:15 pm @ Penrheol

Bydd y sesiynau yn cynnwys bws yn costio £3.00 yr ymweliad. Each session will cost £3.00 including transport.

Noson Gweld Gwaith Derbyn 1 (plant llawn Amser) Derbyn 1 (Full time children ) Open evening20Mar2018

3:05 pm - 4:30 pm @ Dosbarth Derbyn 1 / Reception 1 Class

An opportunity for Reception 1 parents to view work. Drop in to class as you wish.

Gwasanaeth dosbarth Miss DAVIES 1E Class Assembly for parents23Mar2018

9:10 am - 9:45 am @ Babanod / Infants

Croeso cynnes i rieni a ffrindiau Warm welcome to parents and friends.

Plant newydd Meithrin (Ebrill 2018) yn ymweld / New Nursery children (April2018) visit.23Mar2018

9:30 am - 11:00 am @ Ysgol Gymraeg Llangennech (gwaelod / bottom)

Blwyddyn 4 yn nofio / Year 4 swimming23Mar2018

1:30 pm - 3:15 pm @ Penrheol

Bydd y sesiynau yn cynnwys bws yn costio £3.00 yr ymweliad. Each session will cost £3.00 including transport.

Calendars page(s): Dyddiadau pwysig / Important dates >>